Grafologie

scan_Stránka_4 scan_Stránka_1

Není mým cílem vypisovat a objasňovat do detailů, co všechno v sobě slovo GAFOLOGIE skrývá. Stručně se dá říci, že grafologický rozbor písma pomůže k poznání a rozkrytí osobnosti pisatele, k lepší orientaci v sobě samém. Dají se určit silnější a slabší stránky v nás, lze usoudit také na převažující způsoby chování a jednání v soukromém, společenském i pracovním životě. S výraznou přesností se dá také určit temperamentový typ, vůle, schopnost empatie a další složky osobnosti.

Nabízím:

  • Rozbory osobní, partnerské, pracovní
  • Rozbory pro zdravotně postižené – s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu
  • Rozbory písma našich předků
Partnerské rozbory písma

Zde může grafologický rozbor sloužit jako vítaná pomůcka před závažnými rozhodnutími – Seznámili jste se s novým partnerem? Plánujete svatbu? Objevili se ve vztahu problémy a vy uvažujete o rozchodu? Grafologický rozbor Vám může pomoci odpovědět na otázky týkající se řady aspektů partnerského života.

V případě fungujícího partnerství lze porovnáním grafologických rozborů partnerů zjistit např. silné a slabé stránky jednotlivců i vztahu, v případě problémů ve vztahu může rozbor pomoci odhalit jejich příčiny a navrhnout možné cesty k řešení.

Pracovní rozbory písma

Téměř každého zajímá pracovní stránka jeho života a otázky typu: „Hodím se na povolání, které vykonávám – chci vykonávat?“, „Jaké jsou moje možnosti, schopnosti…?“ a podobně… V pracovním rozboru písma se pak určuje např. typ vůle, odolnost vůči stresu, samostatnost, zodpovědnost, schopnost vést kolektiv, aktivita, pasivita, empatie, …

Podle výše zmíněného lze poté určit profesní orientaci a doporučit další profesní směřování jednotlivce. Stejně jako u partnerských rozborů i zde může grafologický rozbor pomoci v případě problémů ve Vašem profesním životě.

Rozbory písma pro zdravotně postižené

Grafologický rozbor je vhodný jak pro samotné osoby se zdravotním postižením, tak pro jejich rodinné příslušníky a další osoby, které pomáhají s péčí. V těchto rozborech přihlížím především k problémům jak fyzického těla, tak psychiky. Varovné signály, stres v písmu mohou upozornit na zvýšenou psychickou zátěž, popřípadě i na začátek určitých nemocí. Velice dobře se dá rozpoznat také blížící se syndrom vyhoření u pečujících osob. Osobně mě velmi zajímá vliv stresu a nemoci na člověka a jeho písmo a následná možnost upozornit na tyto problémy, dokud je čas.

Staré dopisy – vy a vaši předci

Možná se vám do rukou dostali dopisy vašich rodičů, prarodičů, nebo lidí, kteří už nejsou mezi námi. Víte o nich málo, nebo vůbec nic a zajímá vás, jací vlastně byli. S přihlédnutím na období, ze kterého dopis pochází a ke způsobu vypracování jednotlivých písem (používaná abeceda v té době) lze i v tomto případě vytvořit grafologický rozbor písma a vy dostanete odpovědi na otázky týkající se vašich předků.

Co od Vás k rozboru potřebuji?

K rozboru je nutná alespoň polovina stránky A4 psaná na nelinkovaném papíru, popřípadě další ukázky jako pracovní a osobní poznámky, pohledy, dopisy…

Text má být psán volně (ne opisovaný, nebo diktovaný) a za standardních podmínek – ne pod vlivem silného stresu (např. nemocnice), léků, alkoholu a jiných omamných látek. Vyjímkou je pochopitelně rozbor pro zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné a také grafologické rozbory starých dopisů, kde nemůžeme ovlivnit jejich vznik. Na tyto skutečnosti je však vždy třeba upozornit ještě před rozborem.

Dále je třeba uvést věk, pohlaví, dosažené vzdělání, profesi, zda je pisatel pravák nebo levák a samozřejmě vše co vás zajímá a považuje za důležité doplnit. Důležité je také text podepsat.

 

Kresebné testy – výborný doplněk pro grafologický rozbor

Kresebné testy, podobně jako naše písmo, odhalují nevědomé psychické tendence a jsou vhodným doplňkem jak grafologických rozborů, tak poradenství. Jako důležitý nástroj sebepoznání podobně jako písmo odhalují řadu aspektů našeho psychického života, který pak ovlivňuje náš život.

U kresebných testů jsou přesně vymezena témata kresby, která jsou nejlépe vhodná k poznání sebe sama. Je to kresba postav – muže a ženy a tzv. baumtest, neboli kresba stromu, dále také kresba domu a různé kombinace těchto témat. Na těchto kresbách jsou poté hodnoceny předem vymezené znaky, jako např. velikost, umístění v ploše papíru, a řada dalších (u kresby stromu může být hodnoceno až 59 znaků!), jejichž celkové hodnocení poté dává výsledný obraz struktury osobnosti kreslícího.

Kresba postav muže a ženy

Kresba postav patří k nejpoužívanějším tématům u kresebných testů.

Rozbor kresby odhaluje především náš vztah k mužům a ženám, ukazuje nám míru mužské a ženské role v našem životě, podává komplexní informaci o naší struktuře osobnosti a jejích konfliktech.

lidi2 ukázka kresebného testu

Baumtest – kresba stromu

Strom je jedním z nejstarších používaných symbolů lidstva, proto v určitém ohledu představuje ideální kresebné téma pro tento typ testů.

Kresba stromu odráží nevědomé psychické tendence a rozkrývá strukturu naší osobnosti (tendence v chování, jednání, sociabilita, vlivy z dětství, …)

strom1 ukázka kresebného testu

Co je ke kresebným testům potřeba?

Nakreslete postavu muže a ženy na nelinkovaný papír velikosti A4.

Nakreslete jakýkoliv nejehličnatý strom na nelinkovaný papír velikosti A4.

Nakreslit můžete také kombinaci, tedy postavu muže a ženy + strom, opět na nelinkovaný papír velikosti A4.

Výtvarné nadání zde vůbec nerozhoduje!

 

Ceník grafologického rozboru písma

Základní rozbor písma                                                      500,- Kč

Rozbor písma v kombinaci s kresebnými testy            800,- Kč

Napsat komentář